.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. DOSDEDOS
. Lathan Hardy- alto & tenor saxophones, voice
. Brian Osborne- percussion

. Recordings
. DOSDEDOS "dosdedos" HRR 2004
. Split 7" w/ Tan as Fuck, Mouthus, and Ground Monkeys HRR 2005